Handelsbetingelser
Jeg gør meget ud af at der er styr på tingene når du handler eller samarbejder med mig. Det gælder alt det der vedrører det produkt vi har aftalt, men gælder også det rent juridiske. Af samme årsag har jeg nedskrevet alle de ting du er enig med mig i, når du handler med mig. Det meste giver sig selv og opfattes, i mine øjne, som helt almindelig god stil. Læs venligst mine handelsbetingelser igennem, og hold dig ikke tilbage med at kontakte mig på Kasper@sedia.dk, hvis der er noget du ikke er enig med mig i.


Tilbud og aftale
Faktura på aftale/køb/bestilling/ordre fremsendes, så snart der opnås enighed. Det antages som accepteret og dermed ingen fortrydelsesret, så snart kunden modtager sin faktura medmindre kunden skriftligt melder tilbage der er noget i vejen. Især ved betaling af faktura antages det som accepteret og ingen fortrydelsesret.


Priser og betaling
Alle priser er ekskl. moms. Kasper er berettiget til betaling for ekstra arbejde, hvis dette ikke indgår i det oprindelige tilbud. Overskrides betalingsfristen, som er oplyst på faktura fra Sedia, forbeholder Sedia sig retten til at pålægge kunden rykkergebyrer og inkassoomkostninger.


Ansvar
Kunden er ansvarlig for lovligheden af produkternes indhold og udformning i både offentligretlig og privatretlig henseende. Det understreges, at Sedia ikke af egen drift tager stilling til lovligheden af markedsføringstiltag af nogen art, uanset i hvilket omfang Sedia har medvirket til udformningen heraf.


Begrænset hæftelse
I tilfælde af forsinkelse, eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter Sedia ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold overfor tredjemand. Sedia kan aldrig hæfte, under nogen omstændigheder, for et større beløb end som er betalt ved arbejdets udførelse.


Ved køb af online forløb
Når du køber et online forløb hos Kasper Knudsen, så forpligter du dig samtidig til ikke på nogen vis uddele materiale eller lignende til personer, som ikke har købt forløbet. Hvis du gør dette, så er Kasper berettiget til at kræve et erstatningskrav og/eller smide dig ud af gruppen og lukke ned for din adgang. Se mere nedenfor.


Brugs- og ejendomsret (Online Mentorforløb)
Kunden opnår den fulde brugsret til det pågældende indhold og skabeloner. Kunden skal i nærværende forstås som den person der erhverver ydelsen, enten igennem firma eller som privatperson. Erhverves indholdet af en virksomhed vil brugsretten til ydelsen alene følge den specifikke erhverver der knyttes som kontaktperson for virksomheden ved erhvervelsen. Ved en virksomheds køb af produktet er det derfor ikke tilladt internt i virksomheden at videredistribuere indholdet til ansatte eller medejere idet dette vil ses som et brud på handelsbetingelserne. Ønskes produktet at blive benyttet af flere personer i samme virksomhed/juridiske enhed skal der rettes henvendelse for anmodning om tilbud på udstedelse af flere licenser. Har en virksomhed eller privatperson forud for indhentelse af tilbud på udstedelse af flere licenser allerede overtrådt reglerne for videredistribuering forbeholder udstederen sig at fakturere virksomheden for en ny licens idet dette ses som brud på handelsbetingelserne. Der henvises til afsnittet “Ved køb af online forløb” Kunden har herunder tilladelse til at gøre følgende:
● Elektronisk lagre det oprindelige indhold/skabelon til eget senere brug.
● Evt. udskrive det oprindelige dokument/skabelon til eget brug.
● Tilrette skabelonerne til den givne situation samt udskrive denne/disse version(er).
Kunden må ikke overdrage pågældende indhold/skabelon til andre, videredistribuere det på internettet eller i anden elektronisk form eller i trykte (papir-)udgaver uden forudgående tilladelse. Kunden er under ingen omstændigheder berettiget til at videredistribuere dokumenter og/eller skabeloner.


Brugs- og ejendomsret (Upper Level)
Kunden opnår den fulde brugsret til det pågældende videoindhold, ugentlig live Q&A og 3x masterminds. Kunden skal i nærværende forstås som den person der erhverver ydelsen, enten igennem firma eller som privatperson. Som virksomhed, har du som kunde ret til at benytte skabeloner internt i din egen virksomhed og deles om materialet med potentielle ansatte. Dog må ansatte under ingen omstændigheder se noget af forløbets videoindhold, deltage på Live Q&A, Masterminds eller se noget af aktiviteten i gruppen. Har andre end kunden set video indholdet anses det for videredistribuering og forbeholder Sedia ApS at udstede en faktura på forløbets pris til den pågældende virksomhed Kunden har adgang til at gøre følgende:
● Elektronisk lagre det oprindelige indhold/skabelon til eget senere brug.
● Evt. udskrive det oprindelige dokument/skabelon til eget brug.
● Tilrette skabelonerne til den givne situation samt udskrive denne/disse version(er).
● Uddele og benytte skabeloner sammen med potentielle ansatte til internt brug i virksomheden Kunden må ikke overdrage pågældende indhold/skabelon til andre, videredistribuere det på internettet eller i anden elektronisk form eller i trykte (papir-)udgaver uden forudgående tilladelse.

Kunden er under ingen omstændigheder berettiget til at videredistribuere dokumenter og/eller skabeloner til andre end sine ansatte. Underforstået må materialet udelukkende benyttes internt.


Tilfredshedsgaranti ved køb af online forløb
Det er muligt, at få alle pengene refunderet, som kunde i Sedia ApS ved køb af et online forløb, hvis man inden for 14 dage fra købsdato ikke er tilfreds og har set under 20% af videomaterialet. Har man set over 20% af videomaterialet eller er der gået mere end 14 dage, så frafalder tilfredshedsgarantien ved køb af online forløb.


Indtægtsfraskrivelse
Du skal kunne nikke genkendende til, at vi fraskriver os alt ansvar fra hvorvidt kursister får succes ved at opnå kunder herigennem indtægt. Dette gøres af respekt for Kaspers online forløb.
Alle indtjening – og indkomst eksempler på henholdsvis hjemmeside og mentorforløb, er udelukkende et estimat for, hvad der er realistisk at opnå. Der er ingen forsikring for, at du vil kunne efterleve eksemplerne, men de er dog meget realistiske.
Vi tager intet ansvar for eventuelle økonomiske tab, du skulle få ved brug af Kaspers produkt, uagtet vi synes prisen er meget retfærdig holdt op mod værdien heraf.


Ansvarsfraskrivelse
I et online forløb af Kasper Knudsen bliver eleverne opfordret til altid at følge markedsføringsloven. Det er elevens eget ansvar altid at være opdateret på enhver tid gældende lovgivning. Sedia ApS kan hverken helt eller delvist blive holdt ansvarlig for eventuelle lovovertrædelser på baggrund af elevens færden.


Live Q&A minimumsperiode (Upper Level)
I Upper Level får du 1x Live Q&A hver uge. Dette er garanteret minimum t.o.m. hele år 2022.


Fortrolighed og GDPR
Der må under ingen omstændigheder videregives oplysninger til 3. part. Oplysningerne må ikke udnyttes. Dette gælder også efter aftalens udløb. Begge parter forpligter sig til at behandle oplysningerne på en sådan måde, at den forbliver utilgængelig for uvedkommende, og for øvrigt sådan, at der heller ikke opstår fare for, at uvedkommende får kendskab til den.
Det er kundens ansvar at slette Sedia / Kaspers adgang til alting hvad der vedrører persondata.


Underleverandører
Sedia er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandør(er).


Lovvalg og værneting
Enhver tvist som måtte udspringe af disse betingelser eller samhandel mellem parterne i øvrigt skal anlægges ved retten i København. Tvisten skal afgøres efter dansk ret.